Quando gli scarpini erano nerino season
(Maschile)
Calcio a 6

3° Campionato "Quando gli scarpini erano neri"

Sammartino Giuseppe

 90° Minuto9